Przepisy budowlane dotyczące ogrodzeń


Rozmowy i korespondencja, zwróciły nam szczególną uwagę na różne trudności, które przeżywają zainteresowani budową ogrodzenia. Konflikty sąsiedzkie, opieszałość władz gminnych, gospodarka przestrzenna terenu, wszystko to ma swój wpływ na całość inwestycji związanej z ogrodzeniem. Wszystkie zagadnienia i podstawowe normy dotyczące budowy ogrodzeń określają przepisy budowlane. Zawierają one dokładnie warunki, jakie powinno spełnić ogrodzenie. Wymienimy tutaj tylko kilka z nich:

1. Bramy i furtki nie mogą otwierać się na zewnątrz.  
2. Nie jest wskazane budowanie tak dużych progów, aby utrudniały wjazd osobom niepełnosprawnym.
3. Szerokość bramy na drodze pożarowej powinna wynosić minimum 3,6 m. Natomiast na drogach pozostałych co najmniej 2,4 m.
4. Szerokości furtki nie powinna być mniejsza niż 0,9 m.
5. Bez zezwolenia na budowę nie wolno budować jednolitego muru. Plan zagospodarowania przestrzennego danego obszaru może nie zezwalać na budowę ogrodzeń tego typu.
6. Ogrodzenie nie powinno przekraczać granicy działki, lub linii rozgraniczającej ulicy, placu, itp.
7. Ogrodzenie powinno być ażurowe, co najmniej 0,6 m od poziomu terenu, chyba że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego zawiera inne ustalenia.
8. Łączna powierzchnia prześwitów (otworów w ogrodzeniu) powinna wynosić co najmniej 25% powierzchni ażurowej ogrodzenia. Przepis ten nie dotyczy obiektów zabytkowych, sportowych i innych szerzej omówionych w normach dotyczących budowy ogrodzeń.
9. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi i zwierząt. Zabronione jest umieszczanie poniżej 1,8 m ostro zakończonych elementów (np. drutu kolczastego).
10. Płoty bądź mury rozdzielające działki sąsiednie powinny być utrzymywane wspólnie przez obu właścicieli.